วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

18 เมษายน พ.ศ.2556

http://www.free-grammar-check.com/
 • สอบมิดเทอมตามที่อาจารย์ได้แชร์ให้ใน Gmail และใน chandraonline
 • Google Translate แปลภาษา, สามารถฟังเสียง, ฟังการออกเสียงได้
 • Grammar free-grammar-check.com เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ตรวจสอบไวยากรณ์ฟรี
 • Ginger gingersoftware.com เว็บไซต์ที่ตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด สามารถไปดาวน์โหลดมาไว้ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้
 • wordpress ทุกคนจะต้องพัฒนาธีมขึ้นมาใหม่ 1 ธีม คราวหน้าอาจารย์จะดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
 • วันที่ 9 เริ่ม 10.00 น. นำเสนองาน พร้อมMoodbord และเล่มรายงานในisuu โลโก้

17 เมษายน พ.ศ.2556

http://wordpressthaiedition.blogspot.com/
 • อาจารย์ได้พูดทบทวนเรื่องของ site.google chandraresearchers ชุมชนคนทำวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้นักศึกษาไปปรับเปลี่ยนให้เป็นของตัวเอง ให้มีเนื้อหาสาระ และไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ตัวอย่างของอาจารย์ https://sites.google.com/site/chandraresearchers/ 
 • โปรแกรมADOBE DREAMWEAR (Dw) คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์
 • โค้ดทำตัวอักษรข้อความให้หนา<b>ข้อความ</b>
 • โค้ดคำสั่งให้ตัวอักษรนั้นอยู่ตรงกลาง<center><b>ข้อความ</b></center>
 • ไฟล์doc คือนามสกุลของโปรแกรม Microsoftword แต่ถ้าไฟล์docx คือเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า
 • ให้นักศึกษาไปสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดwordpress และไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจะสอบปลายภาคเรื่องของwordpress 
 • ให้นักศึกษาไปศึกษา เรียนรู้ เรื่องของwordpress จะสอบปลายภาค

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ EACC

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

 

http://www.contestwar.com/contest/2350
คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก(EACC) เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (East Asia Academic Cooperation Council - EACC) ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รางวัล
ผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์จะได้รับรางวัล ดังนี้
1. เงินรางวัล 30,000 บาท
2. ประกาศเกียรติบัตรจากคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
3. ค่าเดินทางกรณีที่ผู้ชนะการประกวดมีภูมิลําเนาในต่างจังหวัด

10-11 เมษายน พ.ศ.2556

การวางแผนการตั้งชื่องานวิจัย อาจารย์ได้อธิบายอย่างละเอียด
VPAT
V=Variable ตัวแปรที่ศึกษา
V1=ตัวแปรต้น(ที่ศึกษา)การออกแบบหนังสือ ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ การออกแบบจัด หน้า    หนังสือ และส่วนประกอบของหนังสือ วัตถุประสงค์กำกับไว้
V2=ตัวแปรตาม ผลงานที่สำรวจออกมา เป็นอย่างไร คุณลักษณะที่ปรากฏเนื้อหา ใครรับรอง ช่วยสนับสนุนว่าได้ผลอย่างไร ระดับใด
P=Population ประชากรที่ร่วมศึกษา เช่น คน สัตว์ สิ่งของ
P1=ผลงานที่สำเร็จออกมาคือหนังสือ
P2=ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้รับรอง
A=Areaขอบเขตที่จะกระทำหรือศึกษา
A1=เนื้อหา>รถยนต์>โบราณ>รูปแบบ
A2=เวลาของเนื้อหา period >รถยนต์>โบราณ>ปี/รุ่น...ถึง...
A3=ประเภท-เงื่อนไขของงาน หนังสือ... พ็กเก็ตบุ๊ค/เย็บเล่ม/ที่ระลึก... สำหรับบุคคลที่รักและต้องการสะสม นำข้อมูลไปใช้...
T=Time เช่น ปีที่ทำการศึกษา รถยนต์ประเภท ตั้งในปี...

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

4 เมษายน พ.ศ.2556

 • สอบมิดเทอมวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2556
 • อาจารย์ได้แนะนำการใช้ปฏิทินใน google 
 • นำปฏิทินในgoogle ที่อาจารย์ได้แนะนำมาใส่ในบล็อกของตัวเอง

 • ความรู้ด้านการทำศิลปนิพนธ์ https://sites.google.com/site/artthesis/

 • การทำวิทยานิพนธ์ต้องใช้ฟ้อนต์สารบัญ ไซค์16
 • แหล่งชุมนุมใหญ่ของการทำวิจัย http://eval.nrct.go.th/

 • ให้ไปอ่านแบบเสนอโครงการวิจัย ที่อาจารย์ได้แชร์ให้ใน google drive
 • ให้สร้าง google sites ใช้ชื่อบังคับ คือ Patsawan Artthesis ทำเสร็จให้ประกาศใน google+
 • ให้ไปศึกษา cacoo-diagrams https://cacoo.com/

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556

28 มีนาคม พ.ศ.2556


 • โปรแกรม Camtasia Studio เป็นโปรแกรมบันทึกวิดิโอ ตัดต่อ อัดเสียง
 • Picasa Web เป็นพื้นที่เก็บงาน มีขนาดเก็บบันทึกได้ 5 kb.
 • http://cloudcomputingtools.blogspot.com/ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

 • http://issuu.com/ อาจารย์ให้นักศึกษาไปสมัครไว้ใช้งานสำหรับทำเล่มในคราวหน้า


 • https://sites.google.com/site/artthesis/ ความรู้ด้านการทำศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม27 มีนาคม พ.ศ.2556

อาจารย์ได้แนะนำให้รู้จักเว็บไซค์ต่างๆ 
 • http://imqq.com/ เป็นเว็บไซค์แชทของประเทศจีน  


 • https://www.surveycan.com/ เป็นเว็บไซค์ที่ใช้สำหรับทำแบบสอบถามออนไลน์ • http://arti3319.blogspot.com/ คือบล็อกที่ประจำวิชา เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์  • http://arti3319-patsawan.blogspot.com/ คือบล็อกประจำตัวนักศึกษา อาจารย์ได้บอกให้ไปใส่ข้อมูลต่างๆ และศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆ
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 3/2555 วิชา ARTI3319 : Visual Communication Techonology สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 20 และ 21 มีนาคม 2556

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
 1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักรู้ในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทางศิลปกรรม
 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีหลักการและฝึกทักษะวิธีปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
 3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการสรุปรายงานผลการศึกษาเรียนรู้และ การนำเสนอผลงานด้วยตนเอง หรือเป็นหมู่คณะ ด้วยการใช้ทักษะการสื่อสารรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้อย่างสอดคล้องตามวิถีทางการประกอบวิชาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน

 งานครั้งที่ 1
เนื่องจากอาจารย์ต้องไปราชการที่ประเทศจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์
ดังนั้นให้นักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ ดังนี้คือ
1. เข้าทำแบบสำรวจ ตามลิงค์นี้ >